Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
Het bestuur van PBBO nodigt leden en belangstellenden uit voor de 17de ledenvergadering     
      op vrijdag17 februari 2023 a.s. aanvang 20.00 uur in Buurthuis Ommerkanaal

19.00 uur          Zaal open
20.00 uur          Welkom door de voorzitter Henry Petter
20.05 uur          Notulen Ledenvergadering 21 februari 2022 en mededelingen.
                        Notulen ter inzage op de website PBBO:  Hier de notulen van 2022 en hier de nieuwe nieuwsbrief.
20.10 uur          Verslag activiteiten 2022 door Henry Petter
20.20 uur          Financieel verslag 2022 en begroting 2023 penningmeester   

                        Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
20.30 uur          Bestuursverkiezing:   2022 Mario den Hoedt is aftredend en herkiesbaar
                        Voorstel voor versterking van het bestuur met 2 extra bestuursleden. Kandidaten kunnen    
                        zich aanmelden tot een uur voor de vergadering bij een van de bestuursleden.

20.35 uur          Aankondiging actie tegen zwerfvuil op zaterdag 25 maart !!
                        Aankondiging van bewegen in Ommerkanaal met Marije Dankelman!!!
20.40 uur          Rondvraag

20.45 uur          PAUZE: SDO show gereedschap voor belangstellenden

21.00 uur          SDO: Salderingsregeling stopt op termijn en stroomnet is vol.
                        Is (buurt)accu de oplossing: Inleiding Dominique Doedens van Escozon.

21.30 uur          Rondje Bingo

We sluiten af een hapje en een drankje!!