Foto's van de opening van de beweegtuin
Deze staan in het fotoalbum

Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit om met ons de feestelijke opening bij te wonen op:
vrijdag 20 mei om 15.00.Vanaf 14.30 inloop Buurthuis Ommerkanaal,Ommerkanaal West 22, Ommen-
en met een hapje en een drankje praten wij na afloop graag met u bij!!  Hier de uitnodiging.

Ledenvergadering        
Vrijdag 1 april 2022 om 20.00 UUR in Buurthuis Ommerkanaal
 

Het bestuur van PBBO nodigt leden en belangstellenden uit voor de 16de ledenvergadering     
     

19.30 uur                Zaal open
20.00 uur                Welkom door de voorzitter Henry Petter
20.05 uur                Notulen Ledenvergadering 21 februari 2020 en mededelingen.
                               Notulen hier te lezen.
20.10 uur                Verslag activiteiten 2020 en 2021 door Henry Petter
20.20 uur                Financieel verslag 2020 en 2021 en begroting 2022 penningmeester
                              Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
20.30 uur                Bestuursverkiezing 2021
                              Jan van Beesten is aftredend en niet herkiesbaar.
                              Jasper van de Bent stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid
                              2022 Patrick Stoker is aftredend en is herkiesbaar.
                             
Voorstel voor versterking van het bestuur met 1 extra bestuurslid.
                                 Kandidaten kunnen zich aanmelden tot een uur voor de vergadering bij een van de bestuursleden
.
20.40 uur                Aankondiging actie tegen zwerfvuil op 9 april !!
20.45 uur                Rondvraag

PAUZE

21.00 uur               
Optreden Boeren Blond: ouderwets vermaak!!

                                 We sluiten af met een hapje en een drankje!!
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal